Algemeen

Bij de omgang met persoonsgegevens houdt Libertas Leiden zich aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin wettelijk is geregeld hoe we om moeten gaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Doel

Met deze privacyverklaring licht Libertas Leiden toe welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel, door wie ze worden gebruikt, aan wie de gegevens worden verstrekt en hoelang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is een vereenvoudigde weergave van het privacyreglement, dat u kunt opvragen via privacy@libertasleiden.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelt Libertas Leiden?

Als u zorg van Libertas Leiden ontvangt, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig om u of uw naaste de benodigde zorg, begeleiding of behandeling te kunnen bieden:

Deze gegevens gebruiken we voor het organiseren voor onze bedrijfsvoering en in het bijzonder voor het organiseren van goede zorg en het declareren naar het zorgkantoor, zorgverzekeraars of de gemeente. De meeste basisgegevens ontvangen we rechtstreeks als de zorgovereenkomst wordt gesloten. Daarnaast kan het zijn dat we gegevens van andere zorgaanbieders ontvangen.

Als u zelfstandig thuis woont en geen zorg van ons ontvangt maar uitsluitend gebruikt maakt van onze dienstverlening, dan vragen we alleen de gegevens die voor de dienstverlening noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn.

Wanneer Libertas Leiden een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan, bijvoorbeeld bij het gebruik van bewakingscamera’s. In geval van cameratoezicht wordt dit bij de ingang van een gebouw aangegeven.

Hoe beveiligt Libertas Leiden uw gegevens?

Libertas Leiden neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Intern beperken we het gebruik van persoonsgegevens: alleen medewerkers die op basis van hun functie uw persoonsgegevens moeten gebruiken, hebben hier toegang voor gekregen door hun leidinggevende. Tevens heeft Libertas Leiden een procedure voor het melden van datalekken. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerkingen. Een ernstig datalek melden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Aan wie verstrekt Libertas Leiden uw gegevens?

Verplichte doorgifte

Voor declaraties is Libertas Leiden verplicht om gegevens over de geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeenten. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen.

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s

Voor haar bedrijfsvoering maakt Libertas Leiden gebruik van meerdere computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden deze, waardoor de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk zijn voor medewerkers van die leveranciers. In deze gevallen sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan.

Overige doorgifte

Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we uw toestemming hebben verkregen.

Hoe lang bewaart Libertas Leiden uw persoonsgegevens?
In navolging van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hanteert Libertas Leiden voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor vastlegging van gegevens in het kader van de BOPZ (vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen) geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Indien u geen zorg van ons ontvangt bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. Libertas Leiden laat u binnen vier weken weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

 

Wijziging en datum

Libertas Leiden behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 juni 2018.

 

Meer weten?
Bent u het niet eens met hoe wij met uw gegevens omgaan? Of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG heeft overeenkomstig de eisen uit de AVG een adviserende, controlerende en informerende rol als het gaat om privacy en informatiebeveiliging bij Libertas Leiden. De FG is te bereiken via privacy@libertasleiden.nl. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij een door u ingediende klacht over gegevensbescherming hebben opgelost, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.